مخالفت احمد خاتمي با حمله به سفارتخانه ها
تاریخ درج : يكشنبه ، 18 دي ، 1390
مخالفت احمد خاتمي با حمله به
مخالفت احمد خاتمي با حمله به
سفارتخانه هامخالفت احمد خاتمي با حمله به
سفارتخانه هامخالفت احمد خاتمي با حمله به
سفارتخانه ها